nabídka : last moment : dokumenty ke stažení : katalog

Lokality

»Lido Adriano
»Lido di Spina
»Lido Nazioni
»Rimini
»Bibione
»Sivota
»Sarti
»Pag
»Vodice
»Gradac
»Makarská Riviéra
»Primorsko
»Zalakaros
»Bükfürdö
»Podhájská
»Dudince
»Vysoké Tatry
»Různé lokality

 

Kontakty

Centrála Šumperk
JESENIATOUR
cestovní kancelář
Komenského 2
787 01 Šumperk
IČ: 11575981
DIČ: CZ466130051
 
Provozní doba:
PO 9:00-17:00
ÚT 9:00-17:00
ST 9:00-17:00
ČT 9:00-17:00
PÁ 9:00-15:00
 

Telefony:
583 213 441
583 280 315
583 212 166

Fax:
583 212 166

HOT LINE:
604 380 419
 

E-mail:

Prověřená společnost:
Prověřená společnost

 

Partneři

Zobrazit "Print"

unno

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Ve formátu MS Excel: stáhnout.

Formulář pro informace k zájezdu od 1.7.2018 stáhnout.

 

1. Úvodní ustanovení
Vzájemný vztah a právní poměr mezi firmou Zdenka Kubová - Jeseniatour cestovní kancelář (dále jen CK) IČ 11575981 a zákazníkem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 82/2012 Sb., které jsou konkretizovány těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen VSP) a jsou platné od 1.12.2015 pro všechny typy zájezdů, pobytů a jiných služeb cestovní kanceláře se sídlem v Šumperku, Komenského 2, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 3368.

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vznikne na základě řádně vyplněné a zákazníkem odsouhlasené Smlouvy o zájezdu, potvrzené CK a opatřené podpisem zákazníka jménem všech osob na smlouvě. Předáním vyplněné Smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že tyto VSP uznává a souhlasí s nimi ve všech bodech. Obsah smlouvy je určen katalogem, příp. jinou nabídkou (letákové nabídky).

3. Platební podmínky
V den podání přihlášky je zákazník povinen uhradit v hotovosti minimálně 30% z celkové ceny zájezdu, pokud neurčí CK jinak. 30 dnů před odjezdem je zákazník povinen doplatit zájezd do plné výše celkové ceny za zájezd, u smluvních obchodních prodejců tak, aby platba na účtu CK Jeseniatour byla připsána nejpozději 28 dnů před odjezdem. V případě nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem, je CK oprávněna odstoupit od smlouvy s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Doklady (voucher pro individuální dopravu) s pokyny k zájezdu budou zákazníkovi předány až po úplném zaplacení ceny zájezdu, nejpozději 7 dnů před odjezdem, u nabídek na „poslední chvíli“ ihned po zaplacení zájezdu.

4. Cena zájezdu
Ceny zájezdu jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákazníkem. Případné slevy CK po datu uzavření smlouvy, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou jmenovitě v katalogu a dodatečné mimořádné nabídce (letáku) uvedeny. Ceny jsou kalkulovány s přihlédnutím k výši kurzu měny v době přípravy katalogu (říjen-listopad). Pokud v době od vydání katalogu dojde ke změnám, např. ke zvýšení cen pohonných hmot a tím zvýšením ceny za dopravu, zvýšením směnného kurzu české koruny týkající se ubytování v zahraničí, má CK právo na úpravu ceny zájezdu do 21. dne před zahájením zájezdu. Rovněž 21. dnů předem, CK písemně o změně informuje zákazníka. Jedná-li se o zvýšení ceny o více než 10 %, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez stornopoplatku a to písemně do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny nebo uhradit rozdíl navýšené ceny zájezdu. Neučiní-li tak do 5 dnů, CK má právo od smlouvy odstoupit, aniž by bylo dotčeno její právo o náhradu škody. CK může zákazníkovi navrhnout písemně i změnu cestovní smlouvy, nabídnout náhradní zájezd nebo jiné náhradní řešení.

5. Práva a povinnosti účastníka zájezdu
a) Zákazník má tyto práva:
odstoupit kdykoliv od smlouvy písemnou formou při dodržení stornovacích podmínek a zaplacení daného stornopoplatku podle čl.8 VSP. Být řádně informován CK a obchodním partnerem o pobytovém místě, o dodatečných informacích, pokud nebyly uvedeny v katalogu, využívat všechny zaplacené služby a být informován o všech změnách, které z různých příčin je CK nucena použít. Zákazník má právo, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba s písemným prohlášením nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a Všeobecnými smluvními podmínkami při účasti na zájezdu, včetně zaplacení zájezdu a úhradou, které CK vzniknou se změnou zákazníka. Zákazník má právo na reklamaci vad v souladu s čl. 11. VSP, právo na ochranu dat podle zákona 101/2001Sb, uvedených ve Smlouvě o zájezdu před nepovolanými osobami. Zákazník má právo obdržet doklad o povinném smluvním pojištěním CK pro případ úpadku, s označením pojišťovny (tyto náležitosti má CK Jeseniatour uvedeny ve Smlouvě o zájezdu).
b) Zákazník má tyto povinnosti:
Zákazník musí v den odjezdu dosáhnout 18 let. Osoby od 15-18 let se mohou zájezdu zúčastnit jen na základě notářsky ověřeného písemného souhlasu zákonného zástupce, osoby mladší 15 let jen v doprovodu zákonného zástupce. Zaplatit cenu zájezdu jak je uvedeno v čl. 3 VSP, tj. ve stanoveném termínu, při prodlení platby má CK právo jeho účast stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek podle čl. 8 VSP. Pravdivě a úplně vyplnit přihlášku na zájezd a předložit doklady podle požadavků CK, řídit se pokyny průvodce zájezdu, dodržovat stanovený program. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu, je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž ztrácí nárok na další služby, stejně tak nárok na úhradu nevyužitých služeb. Zákazník je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit a poškodit ostatní účastníky zájezdu. Dále je povinen uhradit škodu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení, přičemž CK neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem. Zákazník je povinen respektovat zejména při dopravě busem dodržení váhy 20 kg svých zavazadel. Zabezpečit si platný cestovní doklad, příp. další formality pro cestu do zahraničí, dodržovat veškeré předpisy země, do níž cestuje. Zákazník nese plnou odpovědnost za jejich nedodržení. Při požadavku vystavení faktury pro svého zaměstnavatele na úhradu zájezdu, je zákazník povinen CK uhradit manipulační poplatek ve výši 50 Kč.

6. Práva a povinnosti cestovní kanceláře
K povinnostem a právům zákazníků uvedeným v článku 5. VSP se vztahují odpovídající práva a povinnosti CK. CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy. CK není povinna poskytnout zákazníku plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku podle zákona 159/1999Sb., podle čl. 10 VSP (pojistná smlouva proti úpadku je uvedena v cestovní smlouvě a v katalogu). Jakékoliv jiné služby než ty, které jsou uvedeny v programu zájezdu, může zástupce (dále průvodce) CK zajistit přímo v místě pobytu (jedná se o další výlety) v rámci svých možností, přičemž zákazníci respektují dodatečné úhrady za tyto služby v místě pobytu, které jim sdělí průvodce CK, s dodržením minimálního počtu 25 – 35 osob pro účast na mimořádném zájezdu. CK, zejména v případech zásahu vyšší moci, mimořádných okolností (stávky, dopravní problémy, neštěstí aj.), které brání poskytnutí daných služeb, nepřebírá odpovědnost za tyto důsledky, plynoucí ze změny programu a případně jeho ceny. CK je oprávněna změnit program, datum a hodinu příjezdu, odjezdu, a to z důvodu překážek, jež CK nezavinila a nemůže je nijak ovlivnit, jakož je oprávněna změnit trasu a nástupní místa, tehdy, pokud v jednotlivých nástupních místech bude méně než 10 účastníků. Nástupní místa na zájezd jsou určovány podle prodeje v jednotlivých místech a CK je oprávněna v této souvislosti nástupní místa měnit. CK si vyhrazuje právo změnit typ ubytování, pokud tak učinil zahraniční partner, přičemž se CK zavazuje poskytnout náhradní ubytování ve stejné cenové kategorii. Rovněž v případě, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 35 účastníků k uskutečnění zájezdu, a je tím pro CK ekonomicky neúnosný, má CK z toho důvodu právo zrušit zájezd do 7 dnů před zahájením odjezdu. CK je povinna takové změny oznámit zákazníkovi neodkladně a písemně. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že se změnou souhlasí.

7. Změna údajů na přihlášce k zájezdu
Zákazník na základě písemného požadavku má právo na změnu údajů v přihlášce nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu, přičemž je povinen zaplatit následující poplatky včetně dětí:
- při změně termínu 100,-Kč/osoba
- při změně jména, tj. nahlášení náhradní osoby 100,-Kč/osoba
- při změně ubytovacího zařízení, způsobu stravování 200,-Kč/osoba
- při změně dopravy (autobus, vlak, auto) 200 Kč/osoba
Pokud tak učiní v době 20 ti a méně dnů před zahájením zájezdu, považuje CK požadavek zákazníka za odstoupení od Smlouvy o zájezdu, storno původního zájezdu a zákazník je povinen zaplatit CK stornopoplatek podle bodu 8.
 

8. Odstoupení od Smlouvy zájezdu a stornovací podmínky, stornopoplatky
Zákazník má právo kdykoliv písemně odstoupit od smlouvy při zaplacení stornopoplatku takto:
Do 60 dnů a více před dnem odjezdu 10 % z celkové ceny zájezdu
59-21 dnů před dnem odjezdu 50% z celkové ceny zájezdu
20-10 dnů před dnem odjezdu 80 % z celkové ceny zájezdu
9 a méně dnů před dnem odjezdu 100 % z celkové ceny zájezdu
Při určení počtu dnů se započítává i den, kdy je písemné odstoupení od smlouvy doručeno cestovní kanceláři. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba.

9. Pojištění léčebných výloh
V katalogových cenách zájezdů není zahrnuto komplexní pojištění na léčebné výlohy, je uvedeno na smlouvě zvlášť u každého zájezdu a je nepovinné. V komplexním pojištění je zahrnuto pojištění léčebných výloh, repatriace, ošetření zubů, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škody (výše plnění je uvedena na str. 2 katalogu). V komplexním pojištění je zahrnuto pojištění na storno zájezdu. Zákazník sjednává komplexní pojištění při uzavírání cestovní smlouvy a musí se vztahovat pro všechny účastníky uvedené v cestovní smlouvě. Podmínky a sazby stanovuje pojišťovna a zákazník po zaplacení pojistného je v přímém smluvním vztahu s pojišťovnou. V případě vzniku pojistné události v zahraničí se zákazník obrací přímo na danou pojišťovnu, přičemž je povinen na vlastní náklady telefonicky informovat o pojistné události asistenční službu, uvedenou na kartičce o pojištění a to před ošetřením u lékaře! ( V případě potřeby může požádat průvodce o pomoc). CK není odpovědna za škody, které zákazníkovi vzniknou v případě onemocnění, jestliže není pojištěn na storno zájezdu. Pro tyto případy doporučujeme sjednání komplexního pojištění včetně storna zájezdu, jelikož v opačném případě nemá zákazník nárok na vrácení zaplacených částek na zájezd z důvodu stornování zájezdu z důvodu onemocnění, a to až do 100% zaplacené částky, viz stornovací podmínky článek.8.VSP.

10. Povinné smluvní pojištění CK proti úpadku podle zákona 159/99 Sb.
Ceny zájezdu zahrnují povinné smluvní pojištění proti úpadku CK sjednané u ČPP Praha ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Podrobná ustanovení a rozsah pojištění jsou uvedeny v dokladu pojišťovny. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě celkové ceny zájezdu a je součástí Smlouvy o zájezdu.

11. Reklamace
V případě výhrad k poskytování služeb je zákazník oprávněn vznést své požadavky a reklamace. Učiní tak bez zbytečného odkladu přímo v místě u průvodce a vstřícným přístupem a jeho součinnosti napomáhá průvodci k odstranění závad. Reklamaci může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a jakým způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Pokud závada nebyla odstraněna, požádá zákazník průvodce v místě pobytu o sepsání reklamačního protokolu a zašle jej do CK nejpozději do 30 dnů od ukončení pobytu. Bez tohoto protokolu nemusí být reklamace uznána a CK ji zamítne ve smyslu Občanského zákoníku, zákona 89/2012 Sb. § 2540. V případě vlastní dopravy uplatní zákazník svoji reklamaci u smluvního partnera vyznačeného na voucheru a on-line (stálá služba) telefonicky u cestovní kanceláře, uvedené v pokynech, které obdržel před odjezdem. Neuplatní-li zákazník své požadavky ihned nebo vůbec, čímž neumožní odstranění závady, ztrácí nárok na jakékoliv odškodnění a CK mu slevu nepřizná. CK je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. CK se zavazuje reklamaci prošetřit a do 30 dnů od jejího doručení, zaslat zákazníkovi své písemné stanovisko. CK nemá povinnost hradit zákazníkovi škodu vzniklou nesplněním smlouvy o zájezdu, prokáže-li, že jí ve splnění smluvní povinnosti zabránil nedostatečný, minimální počet 25 – 35 osob pro účasti na výletech v místě pobytu.
Zákazník má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Śtěpánská 15, 12000 Praha 2, tel. +420 296 366 360, www.coi.cz

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
CK JESENIATOUR zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje jsou bezpečně zpracovány CK a nejsou dostupné jiným než pověřeným osobám.
Zákazník uzavřením smlouvy o zájezdu bere na vědomí, že sděluje CK osobní údaje v rozsahu uvedeném ve SOZ pro účely poskytování služeb CK, vyplývajících z uzavřené smlouvy a služeb s tím souvisejících (zejména zajištění ubytování, dopravy, zprostředkování pojištění atd.) a tyto osobní údaje budou zpracovávány ze strany CK a mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, případně ze smlouvy o pojištění, a jsou jimi zpracovány, s čímž zákazník uzavřením SOZ souhlasí. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro uzavření SOZ a pro její plnění, případně pro uzavření smlouvy o pojištění a její plnění. V případě odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být uzavřena ani plněna SOZ, ani smlouva o pojištění.
Uzavřením smlouvy o zájezdu dává zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., cestovní kanceláři JESENIATOUR., IČ:11575981, se sídlem Komenského 2, Šumperk, 78701 jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních a citlivých údajů v rozsahu této smlouvy, tj. jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, adresy a emailu, a to pro účely poskytování služeb a produktů cestovní kanceláře a jejich obchodních partnerů, a to pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CK poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje klient cestovní kanceláři na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále potvrzuje, že byl CK informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CK odvolat, má právo přístupu k osobním a citlivým údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se zákazník může kdykoliv obrátit na CK nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. Závěrečné ustanovení
Tyto všeobecné a smluvní podmínky vstupují v platnost 1.12.2016 a vztahují se na zájezdy v roce 2018. Zákazník a spolucestující starší 18 let svým podpisem na přihlášce potvrzují, že jim byl předán katalog/leták s potvrzenou Smlouvou o zájezdu, jsou jim známy tyto Všeobecné smluvní podmínky ve všech bodech popsaných v článcích, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímají. Podpisem smlouvy potvrzují, že se seznámili s nabídkou zájezdu uvedenou v katalogu, letáku a na webové stránce CK. Potvrzují, že obdrželi Všeobecné smluvní podmínky, které jsou rovněž ke stažení na webové stránce CK Jeseniatour. Zároveň tímto podpisem zákazník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle zákona 101/2001Sb. pro potřeby CK a pojišťovnu, poskytující pojištění léčebných výloh.

Nabídka :: Last moment :: Všeobecné podmínky :: Katalog © Zdenka Kubová JESENIATOUR - cestovní kancelář 2019, stránky vytvořil Pavel Hrabal