nabídka : last moment : dokumenty ke stažení : katalog

Lokality

»Lido Adriano
»Lido di Spina
»Lido Nazioni
»Rimini
»Bibione
»Sivota
»Sarti
»Pag
»Vodice
»Gradac
»Makarská Riviéra
»Primorsko
»Zalakaros
»Bükfürdö
»Podhájská
»Dudince
»Vysoké Tatry
»Různé lokality

 

Kontakty

Pobočka Šumperk
autorizovaný prodejce
JESENIATOUR s.r.o
virtuální agentura
787 01 Šumperk
IČ: 25857347
 
virtuálně 
Důvod: covid-19
 
Provozní doba:

PO dohodou
ÚT dohodou
ST dohodou
ČT dohodou
PÁ dohodou
 

Telefon:
pouze email

E-mail:
jeseniatour@post.cz

Prověřená společnost:
Prověřená společnost

 

Partneři

 

unno

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1. Změna údajů na přihlášce k pobytu
Zákazník na základě písemného požadavku má právo na změnu údajů v přihlášce nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu, přičemž je povinen zaplatit následující poplatky včetně dětí:
- při změně termínu 100,-Kč/osoba
- při změně jména, tj. nahlášení náhradní osoby 100,-Kč/osoba
- při změně ubytovacího zařízení, způsobu stravování 200,-Kč/osoba
- při změně dopravy (autobus, vlak, auto) 200 Kč/osoba
Pokud tak učiní v době 20 ti a méně dnů před zahájením zájezdu, považuje CA požadavek zákazníka za odstoupení od Smlouvy o zájezdu, storno původního zájezdu a zákazník je povinen zaplatit CA stornopoplatek podle bodu 8.
 

2. Odstoupení od Smlouvy zájezdu a stornovací podmínky, stornopoplatky
Zákazník má právo kdykoliv písemně odstoupit od smlouvy při zaplacení stornopoplatku takto:
Do 60 dnů a více před dnem odjezdu 10 % z celkové ceny pobytu
59-21 dnů před dnem odjezdu 50% z celkové ceny pobytu
20-10 dnů před dnem odjezdu 80 % z celkové ceny pobytu
9 a méně dnů před dnem odjezdu 100 % z celkové ceny pobytu
Při určení počtu dnů se započítává i den, kdy je písemné odstoupení od smlouvy doručeno CA. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba.

3. Reklamace pouze u partnerské CK (pořadatel zájezdu)
V případě výhrad k poskytování služeb je zákazník oprávněn vznést své požadavky a reklamace. Učiní tak bez zbytečného odkladu přímo v místě u průvodce a vstřícným přístupem a jeho součinnosti napomáhá průvodci k odstranění závad. Reklamaci může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a jakým způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Pokud závada nebyla odstraněna, požádá zákazník průvodce v místě pobytu o sepsání reklamačního protokolu a zašle jej do CK nejpozději do 30 dnů od ukončení pobytu. Bez tohoto protokolu nemusí být reklamace uznána a CK ji zamítne ve smyslu Občanského zákoníku, zákona 89/2012 Sb. § 2540. V případě vlastní dopravy uplatní zákazník svoji reklamaci u smluvního partnera vyznačeného na voucheru a on-line (stálá služba) telefonicky u cestovní kanceláře, uvedené v pokynech, které obdržel před odjezdem. Neuplatní-li zákazník své požadavky ihned nebo vůbec, čímž neumožní odstranění závady, ztrácí nárok na jakékoliv odškodnění a CK mu slevu nepřizná. CK je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. CK se zavazuje reklamaci prošetřit a do 30 dnů od jejího doručení, zaslat zákazníkovi své písemné stanovisko. CK nemá povinnost hradit zákazníkovi škodu vzniklou nesplněním smlouvy o zájezdu, prokáže-li, že jí ve splnění smluvní povinnosti zabránil nedostatečný, minimální počet 25 – 35 osob pro účasti na výletech v místě pobytu.
Zákazník má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Śtěpánská 15, 12000 Praha 2, tel. +420 296 366 360, www.coi.cz

4. Zavazadla: používejte skladná (kufry, tašky). Nepřepravujeme kola, velké slunečníky a další větší předměty. Krosny zásadně nepřepravujeme a žádáme Vás o respektování tohoto pokynu. V poslední době dochází náhodně v Rakousku k vážení busu a při přetížení busu nad limit povolené váhy, je dopravce povinen uhradit pokutu, jejíž výše je odvozena procentem z celkového překročení váhy nad limit. Z tohoto důvodu jsme nuceni po naléhání dopravce přistoupit k omezení váhy Vašich zavazadel MAXIMÁLNĚ 15 KG NA OSOBU. Není přípustná přeprava celých kartónů stolních litrových až 2 litrových vod a kartónů piv. Pokud dojde k přetížení busu vlivem nadváhy Vašich zavazadel, může se také stát, že bus bude vrácen zpět do ČR (již se v minulosti stalo). Každý bus je vybavený váhou k namátkové kontrole. V případě kg navíc Vám nebude zavazadlo naloženo.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
JESENIATOUR zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje jsou bezpečně zpracovány CA a nejsou dostupné jiným než pověřeným osobám.
Zákazník uzavřením smlouvy o zájezdu bere na vědomí, že sděluje CA osobní údaje v rozsahu uvedeném ve SOZ pro účely poskytování služeb CA, vyplývajících z uzavřené smlouvy a služeb s tím souvisejících (zejména zajištění ubytování, dopravy, zprostředkování pojištění atd.) a tyto osobní údaje budou zpracovávány ze strany CA a mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, případně ze smlouvy o pojištění, a jsou jimi zpracovány, s čímž zákazník uzavřením SOZ souhlasí. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro uzavření SOZ a pro její plnění, případně pro uzavření smlouvy o pojištění a její plnění. V případě odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být uzavřena ani plněna SOZ, ani smlouva o pojištění.
Uzavřením smlouvy o zájezdu dává zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., cestovní kanceláři JESENIATOUR., IČ:25857347, se sídlem Komenského 2, Šumperk, 78701 jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních a citlivých údajů v rozsahu této smlouvy, tj. jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, adresy a emailu, a to pro účely poskytování služeb a produktů cestovní agentury a jejich obchodních partnerů, a to pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CA poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje klient cestovní kanceláři na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále potvrzuje, že byl CA informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CA odvolat, má právo přístupu k osobním a citlivým údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se zákazník může kdykoliv obrátit na CA nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nabídka :: Last moment :: Všeobecné podmínky :: Katalog © Zdenka Kubová JESENIATOUR - cestovní kancelář 2023, stránky vytvořil Pavel Hrabal